+420 770 197 402

Všeobecné obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace Notifikuj se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Definice

1.1 „Provozovatel“ je Společnost Notifikuj s.r.o., IČO: 07602677, DIČ: CZ07602677, se sídlem Rybná 716/24, 11000, Praha 1, spisová značka: C 303876, vedená u Městského soudu v Praze. Provozovatel je plátcem DPH.
1.2 „Aplikace“ znamená internetovou SaaS aplikaci s názvem „Notifikuj“, mezi jejíž hlavní funkcionality patří zobrazování informačních zpráv (notifikací) na webových stránkách uživatelů, a která je dostupná na internetové adresy app.notifikuj.cz.
1.3 „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
1.4 „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je možnost užívat Aplikace Uživatelem za podmínek uvedených v těchto VOP.
1.5 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
1.6 „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
1.7 „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace.

 

2. Proces uzavření Smlouvy

2.1 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
2.2 Provozovatel na svých internetových stránkách zveřejňuje nabídku na uzavření Smlouvy za podmínek uvedených v těchto VOP.
2.3 Za účelem uzavření Smlouvy je Uživatel povinen na internetových stránkách uvést svoji e-mailovou adresu, na kterou bude Uživateli za účelem autorizace Provozovatelem zaslána e-mailová zpráva, která bude obsahovat internetový odkaz.
2.4 Poté, co Uživatel klikne na internetový odkaz zaslaný Provozovatelem v e-mailové zprávě dle předchozího odstavce, bude Uživatel přesměrován na registrační formulář, do kterého Uživatel doplní údaje požadované Provozovatelem. V tomto formuláři budou současně Uživateli zpřístupněny tyto VOP.
2.5 Kliknutí Uživatele na tlačítko „Dokončit registraci“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele. Odesláním vyplněného formuláře je uzavřena Smlouva a vytvořen Uživatelský účet.
2.6 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
2.7 Uživatel souhlasem s těmito Obchodními podmínkami potvrzuje, že je podnikající osoba, která vystupuje ve vztahu k Provozovateli v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, a současně bere na vědomí, že mu z tohoto důvodu nepřísluší práva spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku.

 

3. Předmět Smlouvy

3.1 Provozovatel uděluje Uživateli právo užívat Aplikaci v rozsahu a za podmínek uvedených na webu Provozovatele, zejména uvedených u daného typu tarifu, který si Uživatel vybral.
3.2 Uživatel se za užívání Aplikace zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace.
3.3 V případě, že je užívání Aplikace uděleno za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny. Nezaplatí-li Uživatel za užívání Aplikace odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, má Provozovatel právo Smlouvu bez dalšího zrušit.
3.4 Předmět Smlouvy je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá majetková práva ohledně Předmětu Smlouvy náleží Provozovateli.

 

4. Užívání Aplikace

4.1 K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč.
4.2 Na základě registrace Uživatele provedené na webové stránce Provozovatele může Uživatel přistupovat do svého Uživatelského účtu. Při registraci Uživatelského účtu a v souvislosti s uzavřením Smlouvy je Uživatel povinen uvádět úplné a pravdivé údaje.
4.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacími údaji ve formě e-mailu a hesla. Uživatel se zavazuje uchovávat mlčenlivost ohledně svých přihlašovacích údajů a nesdělí ani jinak je nezpřístupní třetím osobám.
4.4 Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.
4.5 Provozovatel je oprávněn Uživateli plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet v případě, kdy jej Uživatel déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy a/ nebo VOP. Provozovatel zruší Uživatelský účet také na základě žádosti Uživatele zaslané na e-mail: info@notifikuj.cz. Zrušený Uživatelský účet nelze znovu obnovit a jeho zrušením dochází k zániku Smlouvy. Zrušením Uživatelského účtu dojde k výmazu všech dat Uživatele v rámci užívání Aplikace.
4.6 Uživatel je povinen neprodleně oznámit Provozovateli případné poruchy, nesrovnalosti či chyby v Aplikaci, a to nejlépe prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele uvedené na internetových stránkách.
4.7 Provozovatel je oprávněn zablokovat či odstranit obsah, pokud by byl v rozporu s těmito VOP. Za účelem šetření domnělých porušení těchto VOP je Provozovatel oprávněn zkontrolovat obsah Uživatele v Uživatelském účtu, s čímž Uživatel souhlasí.
4.8 Uživatel bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Aplikace, a to především z důvodu spojených s aktualizací a údržbou Aplikace, tj. hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele. Vyšší mocí se rozumí pro účely těchto VOP mimo jiné porucha serveru či jiného hardware, který slouží k zajištění chodu Aplikace, nebo nedostupnost Aplikace z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami.
4.9 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
4.10 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda, nebyla narušena práva třetích osob a/ nebo nedošlo k porušení právních předpisů.
4.11 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

 

5. Cena za užívání Aplikace a Platební podmínky

5.1 Provozovatel umožní Uživateli užívat Aplikaci v rozsahu, který je spojen s vybraným placeným tarifem, až poté, co Uživatel zaplatí Provozovateli úplatu spojenou s příslušným placeným tarifem včetně všech daní a poplatků. Její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci a na internetových stránkách Provozovatele.
5.2 Uživatel má možnost si zvolit, zda úplata za užívání Aplikace bude placena formou měsíční platby (dále též „Měsíční platba“) nebo formou předplatného na určité časové období (dále též „Předplatné“).
5.3 V případě Měsíční platby je platba realizována prostřednictvím platební karty zadané Uživatelem při procesu objednávky zvoleného placeného tarifu.
5.4 Pokud bude úplata placena formou Předplatného na určité časové období, je Uživatel povinen vždy před uplynutím tohoto časového období řádně zaplatit Provozovateli Předplatné na následující časové období nebo přejít na formu Měsíčních plateb v souladu s odst. 5.3 těchto VOP.
5.5 Pokud se Provozovatel a Uživatel na tom dohodnou, je možné v průběhu smluvního vztahu přejít z Měsíčních plateb na Předplatné a opačně, přičemž v takovém případě se postupuje obdobně dle odst. 5.3 a 5.4 těchto VOP.
5.6 Úplata bude placena některou z platebních metod, které umožňuje Provozovatel v objednávkovém formuláři.
5.7 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
5.8 Provozovatel je plátcem DPH.

5.9 Pravidelné měsíční platby
5.9.1 Měsíční platba za Aplikaci je hrazena na principu tzv. opakovaných plateb. Po odeslání první platby podle pokynů uvedených na webovém rozhraní bude Uživatel požádán o autorizaci nastavení platby. Poté bude fixní platba (dle platného ceníku) probíhat v měsíčních intervalech (vždy následující měsíc ve stejný den jako byla odeslána první platba) bez nutnosti zadávání dalších údajů ze strany Uživatele.

5.9.2 Po odeslání objednávky má Uživatel možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení platby Provozovateli, který může provést zpřístupnění Aplikace v rozsahu zaplaceného tarifu.
Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Citlivé vstupní údaje zadané Uživatelem do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením Smlouvy dává Uživatel Provozovateli souhlas se zpracováním kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Uživatel uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu Provozovatele a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám lze kontaktovat přímo společnost ComGate Payments, a.s.:
       ComGate Payments, a.s.
       Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
       E-mail: platby-podpora@comgate.cz
       Tel:  +420 228 224 267

5.9.3 Uživatel bere na vědomí, že pokud vyprší platnost platební karty pro úhradu Aplikace, dojde tím k ukončení provádění těchto opakovaných Měsíčních plateb. Pro znovuobnovení opakovaných plateb musí Uživatel provést novou autorizaci.
5.9.4 Pokud by byly Uživateli strhávány Měsíční platby i poté, co Uživateli zanikla povinnost je platit, zavazuje se Uživatel Provozovatele o této skutečnosti neprodleně informovat, aby mohla být zjednána náprava.
5.9.5 O ukončení pravidelných plateb Uživatel může informovat kdykoliv prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného na stránkách Provozovatele. Přijetí požadavku Provozovatel neprodleně potvrdí a učiní opatření k zamezení dalšího strhávání opakovaných plateb.

 

6. Databáze

6.1 Uživateli je zakázáno Aplikaci jakýmkoliv způsobem měnit, ovlivňovat její vzhled a funkce, či vyvíjet činnost, která by mohla vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Aplikace.
6.2 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
6.3 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
6.4 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

 

7. Odpovědnost za škodu

7.1 Uzavřením Smlouvy Uživatel přijímá, že za úspěchy či neúspěchy plynoucí z využívání Předmětu Smlouvy Provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
7.2 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
8.2 Podrobnější informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů zde: https://notifikuj.cz/ochrana-osobnich-udaju
8.3 Na Váš e-mail můžeme zaslat informace týkající se Notifikuj a toto zasílání můžete kdykoliv odhlásit
8.4 V případě souhlasu se zasíláním nabídek i třetích stran Vám můžeme zaslat informace a toto zasílání můžete kdykoliv odhlásit

 

9. Změna VOP

9.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
9.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
9.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

 

10.  Reklamace a Technická podpora

10.1 Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronicky. Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci.
10.2 Technická podpora Provozovatele je dostupná e-mailem na info@notifikuj.cz.

 

11. Elektronická evidence tržeb

11.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
11.2 Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.
11.3 Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.

 

12. Závěrečné ustanovení

12.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
12.3 Pokud některé z ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost Smlouvy a Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy či Obchodních podmínek, namísto toho nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
12.4 Uživatel prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá, což stvrzuje odesláním vyplněného formuláře dle odst. 2.5 těchto VOP. Uživatel dále prohlašuje, že tyto obchodní podmínky neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro Uživatele nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které by nemohl rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 občanského zákoníku.
12.5 Každá nová verze VOP je vždy dostupná na webových stránkách Provozovatele a je označena datem účinnosti. Objednávky se vždy řídí aktuální verzí VOP.

12.6 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 29. 11. 2018.